wypożyczalni
czytelni
ICim
regulamin wypożyczalni

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice (wypożyczenie dla rodzica rejestrowane jest na koncie ucznia z odpowiednią adnotacją).

2. Każdy uczeń otrzymuje kartę biblioteczną ze swoim imieniem i nazwiskiem, która obowiązuje przez cały etap nauki w szkole.

3. Uczeń wypożycza książki, okazując kartę biblioteczną.

4. Jednorazowo można wypożyczyć uzgodnioną z nauczycielem bibliotekarzem liczbę książek.

5. Lektury wypożycza się na okres 3 tygodni, literaturę zawodową na okres 1 do 3 dni, pozostałe pozycje na okres 1 miesiąca lub na okres uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem.

6. Za zgodą bibliotekarza można przedłużyć termin zwrotu książki.

7. Uczniowie mogą wypożyczyć książki na okres ferii zimowych, świątecznych i letnich w ramach akcji „Ferie z książką”.

8. Klasy kończące naukę, szkołę i pracownicy opuszczający szkołę mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką.

9.Czytelnik zobowiązany jest szanować książki.

10.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

REGULAMIN CZYTELNI

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

2. Obowiązuje nakaz zostawiania toreb, teczek, okryć wierzchnich przy wejściu do czytelni.

3. Po wejściu do czytelni należy wpisać się do rejestru korzystających z czytelni.

4. W czytelni należy zachować ciszę, szanując atmosferę skupienia innych znajdujących się w pomieszczeniu osób.

5. W czytelni obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

6. Czytelnik samodzielnie nie wyjmuje książek z księgozbioru podręcznego – podaje je nauczyciel bibliotekarz.

7. W czytelni obowiązuje zakaz rozmów przez telefon.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły.

2. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

4. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

5. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do rejestru korzystających z czytelni. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów w czasie wolnym od lekcji.

8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających). Obowiązuje przestrzeganie zasad BHP.

10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.

11. Zabrania się wkładania własnych nośników pamięci do stacji dysków bez zgody nauczyciela bibliotekarza.

12. Wyszukane informacje potrzebne do zajęć lekcyjnych mogą być zapisane lub wydrukowane w uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi bibliotekarzowi.

14. Podczas korzystania z komputerów obowiązuje zakaz spożywania posiłków, należy po sobie zostawić czyste stanowisko.

15. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel – bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

16. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.