2017-2019

Erasmus + Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie

Nasza szkoła realizuje projekt w ramach programu Erasmus + Akcja 1.1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego pt. „Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie” na lata 2017-2019, numer umowy 2017-1-PL01-KA102-035602. Projekt dotyczy mobilności zawodowej uczniów klas trzecich Technikum nr 1 w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych. 30 osób wyjechało, tym razem do Włoch, aby zdobywać doświadczenie zawodowe u zagranicznego pracodawcy, szkolić umiejętności językowe, poznać inną kulturę, narodowość i tym samym lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy, również ten europejski. Projekt finansowany jest z programu ERASMUS+ przez Unię Europejską.


W ramach Projektu wsparciem zostało objętych 30 uczniów (2017/2018 – 15 osób, 2018/2019 – 15 osób) klas III Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie przed wyjazdem byli przygotowywani pod kątem psychologicznym, językowym i kulturowym. W ramach projektu uczestniczyli w kursie języka obcego on-line i na miejscu w szkole.

koordynator projektu – M.Surma