DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czym jest deklaracja dostępności?

Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego

Wstęp

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP

Dane teleadresowe jednostki

Zespół Szkół „Elektryk”
im. Noblistów Polskich w Słupsku,
ul. Szczecińska 60, 76-200 Słupsk

e-mail: sekretariat@zsp1slupsk.pl

tel. (059) 8433178

Data publikacji strony internetowej

2015-10-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2023-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;
  • dokumenty mogą być zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-26; aktualizację dokonano na podstawie art. 11 ustawy o
dostępności cyfrowej w dniu 16 marca 2024 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Walidację możesz dokonać samodzielnie w czasie rzeczywistym

Skróty klawiaturowe

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Firefox, Chrome, Microsoft Edge:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok lub [-] aby pomniejszyć widok

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ulicy Dunikowskiego, prowadzą do niego schody.

Budynek nie posiada podjazdu, wind oraz toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wejście do szkoły jest udostępniane za pomocą karty magnetycznej lub domofonu.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Szkoła dysponuje parkingiem dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aldona Pląska – dyrektor szkoły, sekretariat@zsp1slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (059) 8433178

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

strona domowa Zespołu Szkół „Elektryk”