nowe zasady dostarczania dokumentów w ramach pomocy zdrowotnej

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania oraz Zarządzenia Nr 764/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska ustala się nowe zasady dostarczania dokumentów w ramach pomocy zdrowotnej.

Zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia wnioski składa się do Prezydenta Miasta Słupska za pośrednictwem szkoły (do księgowości szkoły).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie
  2. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (oryginały faktur, rachunków)
  3. Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia okoliczności złożenia wniosku przez pełnomocnika
  4. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie zapomogi

Wnioski niekompletne, które nie będą uzupełnione w wyznaczonym terminie oraz błędnie wypełnione lub nieczytelne pozostawia się bez rozpatrzenia.

Aktualne wnioski o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli do pobrania na stronie poniżej:

Zarządzenie Nr 764/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 października 2021 roku

Wniosek o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Informacja/Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych