regulamin przyznawania pomocy materialnej

o charakterze motywacyjnym

informacje o stypendiach

Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 90g i 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj.:

 • stypendium za wyniki w nauce,
 • stypendium za osiągnięcia sportowe.


stypendium za wyniki w nauce
 • Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
 • Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen.
 • Ustala się następujące wysokości stypendium za wyniki w nauce:
 • do 55% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 4,75 do 4,90;
 • do 75% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 4,91 do 5,20;
 • do 100% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 5,21 do 6,00.
 • Kwotę stypendium za wyniki w nauce zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.


wniosek w formacie *.doc

wniosek w formacie *.pdf

stypendium za osiągnięcia sportowe
 • Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo.
 • W przypadku osiągnięć zespołowych stypendium jest przyznawane członkom zespołu, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek i brali udział w co najmniej jednych oficjalnych zawodach o zdobycie III, II, I miejsca na poziomie krajowym.
 • Maksymalna kwota przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Ustala się następujące wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe:
 • do 45% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie III miejsca;
 • do 65% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie II miejsca;
 • do 90% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie I miejsca.


wniosek w formacie *.doc

wniosek w formacie *.pdf