regulamin przyznawania pomocy materialnej

o charakterze motywacyjnym

informacje o stypendiach

Regulamin przyznawania pomocy materialnej, zwany dalej regulaminem jest opracowany na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanymi przez dyrektora szkoły są:

  • stypendium za wyniki w nauce,
  • stypendium za osiągnięcia sportowe.
stypendium za wyniki w nauce

1. Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest uprawniony uczeń, który spełnia następujące warunki:

  • osiągnął średnią ocen za naukę w jednym z dwóch kryteriów niżej wymienionych:

I kryterium:

średnia ocen od 4.50 oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania bez ocen dopuszczających i niedostatecznych– 200% kwoty , o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

II kryterium:

średnia ocen od 4.30 i co najmniej dobra ocena z zachowania bez ocen dopuszczających i niedostatecznych– 180% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

2. W przypadku takich samych wyników w nauce i ocen z zachowania stypendium przyznawane będzie uczniowi, który osiągną największą liczbę najwyższych ocen przedmiotowych.

3. Powyższe warunki uczeń musi spełnić w semestrze za który przyznaje się to stypendium.

4. Uczeń może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.

5. Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, w ramach i do wyczerpania środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

7. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze, jego wysokość ustala dyrektor szkoły na podstawie regulaminu po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej.

8. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

wniosek w formacie *.doc

wniosek w formacie *.pdf

stypendium za osiągnięcia sportowe

1. Do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu:

  • ponadwojewódzkim: I-VI miejsce (indywidualnie, drużynowo),
  • wojewódzkim: I-III miejsce (indywidualnie, drużynowo),
  • powiatowym: I-III miejsce (indywidualnie),
  • międzyszkolnym: I miejsce (indywidualnie),

oraz

  • nie ma ocen niedostatecznych

Osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą – 200% kwoty , o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

W przypadku pozostałych osiągnięć przy ocenie z zachowania co najmniej dobrej – 150% kwoty , o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

2.Uczeń może ubiegać się o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.

3.Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły w ramach i do wyczerpania środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

5. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze, jego wysokość ustala dyrektor szkoły na podstawie regulaminu po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej.

6. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

wniosek w formacie *.doc

wniosek w formacie *.pdf