projekt: Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru

Projekt Finansowany W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Na Lata 2014-2020.

Nazwa Projektu: „Szkoła Zawodowa Szkołą Dobrego Wyboru – Podniesienie Jakości Edukacji W Ponadgimnazjalnych Szkołach Zawodowych W Słupsku”

Nr Wniosku O Dofinansowanie: RPPM.03.03.01-22-0017/16

Słowem wstępu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku od roku 2016/17 rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Szkoła zawodowa, szkołą dobrego wyboru-podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ma charakter zintegrowany w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w którym Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie.

cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w mieście Słupsk, jak również zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.

EFS

Na projekt zintegrowany składają się:

 1. Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Poddziałaniu 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, Całkowita wartość: 6 294 749,74 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 665 274,77 zł .
 2. Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Działaniu 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Całkowita wartość: 6 426 610,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 462 618,47 zł.
o projekcie

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku projektem objęci są uczniowie kształcący się w branży ICT w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik oraz nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

 • organizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców;
 • organizacja zajęć nastawionych na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli ,w tym:
 • szkolenia i kursy specjalistyczne w ramach szkolnictwa poza formalnego;
 • wyjazdy studyjne,
 • laboratoria na wyższych uczelniach,
 • organizacja doradztwa zawodowego w szkole;
 • doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty i ciągły. Zakłada się łączny udział 320 uczniów, którzy otrzymają wsparcie przewidziane w projekcie. Projekt realizowany jest w latach 2016-2021.

regulamin projektu

 

formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 1

deklaracja uczestnictwa

załącznik nr 2

oświadczenie uczestnika

załącznik nr 3

oświadczenie uczestnika

załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

załącznik nr 5

realizacja projektu:

kurs instalacji inteligentnego budynku

W dniach 16.03-24.03.2023 odbyło się szkolenie w zakresie instalacji inteligentnego domu. Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli przedmiotów zawodowych branży ELM i INF z technologiami inteligentnych budynków, rozszerzenie wiedzy z zakresu objętego kursem, możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w uatrakcyjnieniu zajęć przedmiotowych oraz w optymalnym przygotowaniu uczniów branż ELM i INF do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

kurs bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej

W dniach 19.12.2022 – 21.12.2022 roku zrealizowano kurs bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej dla trzech nauczycieli ZSEL.

Celem szkolenia było poznanie zasady i dobrej praktyki konfiguracji: firewall, bridge filter, ograniczenia dostępu do zarządzania routerem oraz nauczenie się jak konfigurować połączenia VPN. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem urządzeń sieciowych Cisco oraz Mikrotik.

kurs bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej

W dniach 30.11.2022 – 07.12.2022 roku zrealizowano Kurs bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej dla 25 – ciu uczniów naszej szkoły.

Celem szkolenia było poznanie zasady i dobrej praktyki konfiguracji: firewall, bridge filter, ograniczenia dostępu do zarządzania routerem oraz nauczenie się jak konfigurować połączenia VPN.

kurs sterowania w mechatronice z wykorzystaniem sterowników PLC

W dniach 07.11.2022 – 10.11.2022 roku zrealizowano Kurs sterowania w mechatronice z wykorzystaniem sterowników PLC dla trzch nauczycieli ZSEL.

Celem szkolenia było poznanie praktycznych zagadnień z zakresu programowania sterowników oraz uruchamiania i obsługi złożonych systemów produkcyjnych zgodnie z zasadami mechatroniki.

kurs tworzenia aplikacji WPF MVVM

W dniach 24.10.2022 – 28.10.2022 roku zrealizowano Kurs tworzenia aplikacji WPF MVVM dla dwóch nauczycieli ZSEL.

Celem szkolenia było utworzenie kompletnej aplikacji z wyszukiwaniem, nawigacją między oknami, walidacją danych i dostępem do bazy danych z użyciem Entity Framework. Wszystko co potrzebne w typowej aplikacji.

kurs programowanie w C# 7.0 z Visual Studio 2019

W dniach 17.10.2022 – 21.10.2022 roku zrealizowano Kurs programowanie w C# 7.0 z Visual Studio 2019 dla czterech nauczycieli ZSEL.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem C# w środowisku Visual Studio 2019. Utworzenie kompletnej aplikacji, w celu praktycznego zastosowania poszczególnych elementów języka C#.

kurs obsługi drona w zasięgu wzroku

W dniach 26.05.2022 – 23.06.2022 roku zrealizowano kurs obsługi drona w zasięgu wzroku dla 18 uczniów naszej szkoły.

Celem szkolenia było poszerzenie, zaktualizowanie, ugruntowanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawa lotniczego, zasad wykonywania lotów w zasięgu wzroku, wiedzy o człowieku jako operatorze BSP, bezpieczeństwa wykonywania lotów i sytuacjach niebezpiecznych oraz obsługi, budowy i działania systemów i podzespołów BSP.

kurs robotyki Lego@Education – EV3 i pakiet inżynierski

W dniach 06.06.2022 – 10.06.2022 roku zrealizowano kurs robotyki Lego@Education – EV3 i pakiet inżynierski dla 50-ciu uczniów naszej szkoły.

Celem kursu było doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia, a także rozwijanie kreatywności w takich dziedzinach jak informatyka, matematyka czy nauki przyrodnicze.Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore.

kurs robotyki Lego@Education – EV3 i pakiet inżynierski

W dniu 13.06.2022 – 13.06.2022 roku zrealizowano kurs robotyki Lego@Education – EV3 i pakiet inżynierski dla 2 nauczycieli ZSEL

Celem kursu było doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia, a także rozwijanie kreatywności w takich dziedzinach jak informatyka, matematyka czy nauki przyrodnicze.

kurs projektowania, implementacji i administrowania bazami danych

W dniach 28.06.2022 – 01.07.2022 roku zrealizowano kurs projektowania, implementacji i administrowania bazami danych dla dwóch nauczycieli ZSEL.

Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania, implementacji i administrowania bazami danych.

kursy programowania sterowników PLC

W dniach 24.01.2022 – 11.02.2022 roku zrealizowano trzy kursy programowania sterowników PLC dla 26 uczniów.

Celem kursów było zapoznanie uczniów z budową, zasadą działania i programowaniem sterowników PLC najnowszych generacji.

kurs programowania aplikacji Android

W dniach 03.01.2022 – 07.01.2022 roku zrealizowano kurs programowania aplikacji Android – podstawy dla czterech nauczycieli ZSEL. Celem szkolenia było nabycie praktycznych umiejętności budowania aplikacji dla systemu Android. Modyfikowanie istniejących elementów interfejsu użytkownika dostarczanych przez SDK, oraz łączenie aplikacji mobilnych z istniejącymi aplikacjami webowymi w technologii J2EE. Zwrócenie uwagi na tworzenie elastycznych interfejsów graficznych, dostosowujących się do różnych rozdzielczości ekranu, spotykanych na urządzeniach obsługiwanych przez Androida

kurs obsługi drona w zasięgu wzroku

W dniach 15.12.2021 – 21.12.2021 roku zrealizowano kurs obsługi drona w zasięgu wzroku dla trzech nauczycieli ZSEL. Celem szkolenia było poszerzenie, zaktualizowanie, ugruntowanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawa lotniczego, zasad wykonywania lotów w zasięgu wzroku, wiedzy o człowieku jako operatorze BSP, bezpieczeństwa wykonywania lotów i sytuacjach niebezpiecznych oraz obsługi, budowy i działania systemów i podzespołów BSP.

kurs SEP

W dniu 04.10.2021 roku zrealizowano kurs SEP dla dwudziestu pięciu uczniów naszej szkoły polegający na przygotowaniu uczniów do pracy przy eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, instalacji oraz sieci, połączony z egzaminem kwalifikacyjnym kategorii „E” do 1kV. Kurs uwzględniał specyfikę materiału nauczania w zakresie egzaminów kwalifikacyjnych.

kurs programowania sterowników PLC

W dniach 27.09.2021 – 01.10.2021 roku zrealizowano kurs programowania sterowników PLC dla 6 uczniów

Celem kursu było zapoznanie uczniów z budową, zasadą działania i programowaniem sterowników PLC najnowszych generacji.

kurs administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi

W dniach 14 – 22.06.2021 roku zrealizowano kurs administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (Windows Serwer 2016, Linux) dla 15 uczniów naszej szkoły.

Celem kursu było przygotowanie uczniów do administrowania systemami operacyjnymi z uwzględnieniem specyfiki egzaminu z kwalifikacji E.13 w zawodzie technik teleinformatyk i technik informatyk oraz z uwzględnieniem specyfiki materiału nauczania w zawodzie.

kurs kosztorysowania w sieciach teletechnicznych

W dniach 24.05.2021 do 28.05.2021 roku zrealizowano Kurs kosztorysowania w sieciach teletechnicznych dla jednego nauczyciela naszej szkoły. Celem kursu było zapoznanie z programem do kosztorysowania w ramach wersji edukacyjnej. Omówienie istotnych zagadnień dotyczących zasad tworzenia obmiarów i wycen prac związanych z pracami teletechnicznymi. Samodzielnie tworzenie kosztorysów w zakresie instalacji teletechnicznych, uwzględniających specyfikę materiału nauczania w zawodzie technik elektronik oraz technik informatyk i teleinformatyk.kurs SEP w kategorii „E” do 1kV.

W dniu 21.05.2021 zrealizowano kurs SEP dla siedmiu nauczycieli naszej szkoły.

Celem kursu było uzyskanie uprawnień kategorii „E” do 1kV.

kurs programowania SIMATIC S7-1200

W dniach 25.01.2021 do 29.01.2021 roku zrealizowano kurs programowania SIMATIC S7-1200 cz. 2 dla czterech nauczycieli naszej szkoły.

Celem kursu było zapoznanie nauczycieli z budową, zasadą działania i programowaniem sterowników PLC najnowszych generacji.

kurs sieci komputerowych oparty na materiale Akademii CISCO

W dniach 27.01.2020 – 22.12.2020 roku zrealizowano „Kurs sieci komputerowych oparty na materiale Akademii CISCO, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN” dla czterech nauczycieli naszej szkoły. Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu konfiguracji sieci komputerowych, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik informatyk i teleinformatyk.

kurs sieci komputerowych oparty na materiale Akademii CISCO

W dniach 15.10.2020 – 17.12.2020 roku zrealizowano „Kurs sieci komputerowych oparty na materiale Akademii CISCO, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN” dla 20 uczniów naszej szkoły

Celem kursu było doskonalenie uczniów z zakresu konfiguracji sieci komputerowych, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik informatyk i teleinformatyk.

kurs tworzenia aplikacji w językach sieciowych PHP, JAVA, PYTHON

W dniach 15.06.2020 – 01.09.2020 roku zrealizowano „Kurs tworzenia aplikacji w językach sieciowych PHP, JAVA, PYTHON” dla trzech nauczycieli.

Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu tworzenia aplikacji w językach PHP. Nauka i przygotowanie do tworzenia aplikacji w języku Python.

kurs projektowania implementacji i administrowania bazami danych

W dniach 15.06.2020 – 19.06.2020 roku zrealizowano kurs projektowania implementacji i administrowania bazami danych dla 3 nauczycieli. 

Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania, implementacji i administrowania bazami danych z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych E.14 w zawodzie technik teleinformatyk.

kurs programowania sterowników PLC

W dniach 24.02.2020 – 28.02.2020 roku zrealizowano kurs programowania sterowników PLC dla 15 uczniów

Celem kursu było zapoznanie uczniów z budową, zasadą działania i programowaniem sterowników PLC najnowszych generacji.

kurs administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi

W dniach 10.02.2020 – 18.02.2020 roku zrealizowano kurs administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (MS Windows Server, Linux) dla 15 uczniów

Celem kursu było przygotowanie uczniów do administrowania systemami operacyjnymi z uwzględnieniem specyfiki egzaminu z kwalifikacji E.13 w zawodzie technik teleinformatyk i technik informatyk oraz z uwzględnieniem specyfiki materiału nauczania w zawodzie.kurs administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi

W dniach 09 – 13.12.2019 roku zrealizowano kurs administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (Windows, Serwer 2016, Linux) dla 3 nauczycieli. 

Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu administrowania systemami operacyjnymi z uwzględnieniem specyfiki egzaminu z kwalifikacji E.13 w zawodzie technik teleinformatyk i technik informatyk.

kurs sieci komputerowych oparty na materiale Akademii CISCO

W dniach 17.10.2019 do 06.12.2019 roku zrealizowano kurs sieci komputerowych oparty na materiale Akademii CISCO, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN dla dwudziestu uczniów naszej szkoły.

Celem kursu było doskonalenie uczniów z zakresu konfiguracji sieci komputerowych, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik informatyk i teleinformatyk.

kurs SEP

W dniu 29.11.2019 roku zrealizowano kurs SEP dla dwudziestu pięciu uczniów naszej szkoły polegający na przygotowaniu uczniów do pracy przy eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, instalacji oraz sieci, połączony z egzaminem kwalifikacyjnym kategorii „E” do 1kV. Kurs uwzględniał specyfikę materiału nauczania w zakresie egzaminów kwalifikacyjnych E.06 w zawodzie technik elektronik, E.13 w zawodzie technik informatyk oraz E.13, E.15 i E.16 w zawodzie technik teleinformatyk.

kurs programowania w środowisku LabVIEW

W dniach 14.10.2019 – 22.10.2019 roku zrealizowano kurs programowania w środowisku LabVIEW dla dziesięciu uczniów naszej szkoły. 

Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym, wykorzystującym model przepływu danych, opartym na graficznym języku programowania G i uwzględniającym specyfikę egzaminów kwalifikacyjnych E.6 i E.20 w zawodzie technik elektronik.

inteligentny budynek

W dniach 30.09.2019 – 16.10.2019 roku zrealizowano kurs zajęcia warsztatowe pt. „Inteligentny budynek” dla czterech nauczycieli naszej szkoły.

Celem kursu było:

 • zapoznanie nauczycieli przedmiotów zawodowych elektryczno-elektroniczno-informatycznych z technologiami inteligentnych budynków;
 • rozszerzenie wiedzy z zakresu objętego kursem;
 • możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w uatrakcyjnieniu zajęć przedmiotowych oraz w optymalnym przygotowaniu uczniów klas (grup) elektryczno-elektroniczno-informatycznych do egzaminów kwalifikacyjnych..
kurs projektowania, implementacji oraz administrowania bazami danych

…zorganizowany dla 15 uczniów w dniach 07-11.10.2019 roku

Celem kursu było przygotowanie uczniów do budowy relacyjnych baz danych, zapoznanie z językiem SQL, jego możliwościami oraz składnią. Poznanie narzędzi do pracy z bazami danych na serwerze MS SQL Server. Poznanie możliwości wyszukiwania prostego i zaawansowanego oraz sposoby edycji danych i ich zatwierdzania. Zapoznanie się również z tworzeniem struktur do przechowywania danych i zarządzania nimi. Poznanie zagadnień dotyczących wydajności operacji na bazie danych.

kurs projektowania, implementacji oraz administrowania bazami danych

W dniach 23-27.09.2019 roku zrealizowano “Kurs projektowania, implementacji oraz administrowania bazami danych” dla 15 uczniów naszej szkoły w ramach projektu “Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru……”.

Celem kursu było przygotowanie uczniów do budowy relacyjnych baz danych, zapoznanie z językiem SQL, jego możliwościami oraz składnią. Poznanie narzędzi do pracy z bazami danych na serwerze MS SQL Server. Poznanie możliwości wyszukiwania prostego i zaawansowanego oraz sposoby edycji danych i ich zatwierdzania. Zapoznanie się również z tworzeniem struktur do przechowywania danych i zarządzania nimi. Poznanie zagadnień dotyczących wydajności operacji na bazie danych

badanie losów absolwentów

W związku z realizacją projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, którego jednym z celów jest stworzenie ujednoliconego narzędzia do badania losów absolwentów, który zgodnie z zaleceniami komisji monitorującej został wdrożony we wszystkich szkołach ponadpodstawowych z terenu Miasta Słupska. 

Głównym celem badania będzie analiza rozwoju i realizowania się absolwentów słupskich szkół na podstawie przeprowadzonych systematycznych badań. Badaniem powinni zostać objęci absolwenci w następujących przedziałach czasowych: moment ukończenia nauki w szkole, 6 miesięcy, 3 i 5 lat po ukończeniu szkoły.

W związku z powyższym zamieszczamy na naszej stronie internetowej ankietę.

kurs tworzenia aplikacji internetowych w języku PHP lub Python

W dniach 10 – 14.06.2019 odbył się kurs tworzenia aplikacji internetowych w języku PHP lub Python, uwzględniający obróbkę i wizualizację obrazów dla 14 uczniów naszej szkoły w ramach projektu “Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”.

Uczestnicy kursu zapoznali się z tworzeniem aplikacji internetowych w języku PHP lub Python. Poznali sposoby obróbki i wizualizacji obrazów w programach graficznych. Nabyli umiejętności w zakresie tworzenia grafiki i animacji na potrzeby strony internetowej.

kurs AutoCad Electrical

W dniach 10-11.06.2019 odbył się kurs AutoCad Electrical dla 2 nauczycieli naszej szkoły w ramach projektu “Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”.

Celem kursu było przygotowanie nauczycieli do samodzielnej pracy z programem typu CAD do projektowania instalacji elektrycznych. Omówienie istotnych zagadnień dotyczących zasad tworzenia schematów instalacji. Samodzielnie tworzenie projektów instalacji elektrycznej, generowanie raportów oraz dokumentacji projektowej.

kurs AutoCad Electrical

W dniach 6-10.05.2019 roku uczniowie Klas IIIaE i II aE brali udział w kursie AutoCad Electrical w ramach projektu “Szkoła Zawodowa Szkołą Dobrego Wyboru – Podniesienie Jakości Edukacji W Ponadgimnazjalnych Szkołach Zawodowych W Słupsku”

Uczestnicy kursu zapoznali się z programem typu CAD do projektowania instalacji elektrycznych, zagadnieniami dotyczącymi zasad tworzenia schematów instalacji, tworzeniem projektów instalacji elektrycznej oraz generowaniem raportów oraz dokumentacji projektowej

Targi Pracy

W dniu 3 kwietnia Nasi uczniowie mieli okazję zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oraz warunkami stawianymi przez pracodawców.

Targi Pracy odbyły się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Szymanowskiego 5 w Słupsku w ramach projektu „Szkoła zawodowa, szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”. Na targi pracy zaproszono pracodawców z regionu słupskiego. Przybyli przedstawiciele firm z branży elektronicznej, informatycznej oraz jednostek budżetowych tj. szkół policealnych, WKU, Poczty Polskiej, ZUS i inne.

 

W dniu 21.11.2018 roku w sali 111 zaprezentowano sprzęt i pomoce naukowe przekazane szkole w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku”

Przygotowana prezentacja miała na celu pokazanie możliwości technicznych sterowników PLC, robotów edukacyjnych oraz drukarek 3D.