Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 r

Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

konkurs ogólnopolski

02.10.2023

EDYCJA 2023/2024 – STARTUJEMY!

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 13 marca 2024 r. (finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.


Konkurs składa się z następujących etapów:

I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika 01.12.2023)

II etap– finał – 13 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce)

Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego  pod adresem w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na stronie internetowej –  Załącznik nr 1).


Organizacja konkursu II etapu:
1) Konkurs odbędzie się 13 marca 2023 r. w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka

2) Uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mogą skorzystać z opcji noclegu po przeprowadzeniu konkursu z 13 marca na 14 marca 2024 r. Koszty noclegu zostaną ustalone w porozumieniu
z hotelem i podane po ogłoszeniu wyników z I etapu.

Wówczas opłatę należy uiścić przelewem na rachunek: BANK PEKAO S.A.37 1240 3770 1111 0010 4894 8718 Hotelu Grand Lubicz*****. W tytule przelewu należy wpisać ”Wpłata na Ogólnopolski Konkurs Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2024” do dnia 01 marca 2024 r.

Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.

W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu. Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor ZSEL
Aldona Pląska

Regulamin konkursy wraz z załącznikami

przebieg konkursu w latach ubiegłych, laureaci, galerie zdjęć